Дерматит деген не

Дерматиттер

Дерматит деген не

Дерматит – деп оршаан ортадан физикалы жне химиялы ыпалдарды тікелей сер еткен жерлерінде ана дамитын тері абынуын айтады.Бл ыпалдарды жалпы организмге сер етулерінен пайда болатын теріні салдарлы бліністерін дерматоздар дейді.

Дерматиттерді этиологиясы мен патогенезі. Дерматит механикалы жне физикалы (ажалу, асыну, баздану, ысты немесе суы температуралар, электр уаты, ультраклгін сулелер, иондаыш радиация), й трмысында жне ндірістік жадайларда ке тараан химиялы (ышылдар, сілтілер, никель, скипидар т.

с.с.) ыпалдардан дамиды. Дерматит арапайым жне аллергиялы болып ажыратылады. абыну туындататын ыпалды серінен барлы адамдарда бірдей дамитын дерматитті арапайым дерматит дейді. Ал, абыну туындататын ыпала иммунды сезімталдыы ктерікі адамдарда аллергиялы дерматит пайда болады.

арапайым дерматит эпидермис жасушаларын уытты заттарды тікелей бліндіруінен бірден дамиды. Бл кезде оларда некробиозды згерістер пайда болады.

Аллергиялы дерматит сенсибилизация дамуына келген оздырыш айталап сер еткеннен кейін 5-6 кннен кейін немесе бірнеше апта ішінде байалады.

Бл жадайларда дерматитті дамуы сезімталдыы ктерілген Т-лимфоциттерді жне макрофагтарды атысуымен дамитын аллергиялы серпілістерді IV-тріні патогенездік жолымен болады.

Аллергиялы дерматит дамуына келетін кптеген химиялы заттар, тері нруыздарымен байланысаннан кейін ана толы антигенге айналатын, гаптендерге жатады. Бл кезде лейкоциттерді функциялы белсенділігі ктеріледі. Дерматитті даму арыны организмні иммунды реактивтілігіні бзылыстарына байланысты болады.

Аллергиялы дерматитті ошаында жне оны айналасында ауыру сезімі жне жылуды сезетін сезімталды азаяды, траты электр уатына теріні кедергілік асиеті жне ылтамырларды тзімділігі тмендейді, мйізгек абатты ткізгіштігі артады. Кейде дерматит даму алдында организмні оранысты серпілістерін азайтатын ртрлі дерттер (тмау, тонзиллит т.б.

) болан жадайларда ол тез арада жне те арынды трде теді. Организмде сенсибилизация дамуына:

аллергиялы серпілістерге тым уалайтын бейімділік;

эпителийді мйізгек абатыны ттастыы бзылуы;

теріні тосауылды ызметін бзатын, аллергендерге ткізгіштігін арттыратын тері бетіні сілтілік асиет абылдауы;

атмосфералы ауаны температурасы мен ылалдылыы ктерілуі – олайлы ыпал етеді.

абыну туындататын зат, теріні белгілі жеріне ана сер еткеніне арамай, ттас теріні сезімталдыын ктереді. Жорамалданан химиялы аллергенге теріні ктерікі сезімталдыын анытау шін сол аллергенмен сынамалар жасалынады.

Дерматиттер ту арыны бойынша жіті, жітілеу жне слде болып ажыратылады.

арапайым дерматит тітіркендіргіш сер еткен жерде ана шектеліп, айналасына тарамайды. Тітіркендіргішті сері тоталаннан кейін абыну біртіндеп жоалады.

Аллергиялы дерматит аллергенмен жанасу тотамаан жадайда біртіндеп экземаа айналады, айналасына жне теріні баса бліктеріне жайылады.

Теріні бастапы ошатан алыс жерлерінде екіншілік аллергиялы бртпелер пайда болады, абыну заа созылатын жне айталанатын слде трге ауысады. Экземалы рдістерді айталануы дерт туындатан аллергенні сері тоталаннан кейін де пайда болуы ммкін.

Дерматиттерді жіктелуі. Пайда болу себептеріне арай:

физикалы ыпалдардан дамитын дерматиттер; ол з алдына:

√ механикалы немесе жараатты;

√ сулелік;

√ электр уатынан дамитын;

√ ысты немесе суы температурадан дамитын – болады;

химиялы ыпалдардан дамитын;

сімдіктерді серінен дамитын – болып ажыратылады.

Механикалы ыпалдардан дамыан дерматитті жараатты дерматит деп атайды. Ол теріні ажалуынан, мйізгектенуінен, баздануды кейбір трлерінен, сонымен атар бала емізетін йелдерде емшек шыны жарылуынан байалады. Теріні шектелген бліктеріні ажалуы тар ая киіммен, белдікпен, протезбен т.с.с.

за ысылуынан немесе йкелуінен дамиды. Жіті ажалуды нтижесінде теріні шектелген ызаруы мен ісінуі, ажалан жерді ызуы жне ауырусынуы болады. Егер сер еткен ыпал созыла берсе, онда ызаран жерде дгелек немесе ртрлі пішінді, ішінде таза сірнелі немесе ан араласан сірнелі жалыы бар, клдіреуік пайда болады.

Жер азатын адамдарда, киім тігетін шеберлерде, етікшілерде, шаштараздарда алаанны терісі жмыс істейтін ралдармен немесе ая терісі тар ая киіммен за йкелуінен мйізгектену(гиперкератоз) дамиды.

Мйізгектену адамны ксібіне арай ртрлі жерлерде орналасады. Мселен, ааш шеберлерінде алаан мен саусатарды терісінде, етікшілерде тізе терісінде, скрипка тартатындарда сол олды сауса штарында жне иекте т.с.с.

Бл кезде тері мен оны мйізгек абаты алыдап, гиперкератоз дамуынан алыпты теріні бетінен жоары шыып трады.

Тері жне ттас организм бліп шыараратын сйытарды кптігінен теріні зара йкелетін беттерінде жне оны атпарларында дамитын суланып абынуды баздану дейді. Баздануа теріден кптеп тер жне майларды блінуі, несепті стай алмау, йелдерде акір кптеп шыарылуы келеді.

Башпайларды арасы, шапты атпарлары, олты асты, емшек асты, толы адамдарда іш терісі мен мойын атпарлары терлеуден ызарып, базданады жне жарылып сызаттанады. Ауыр жадайларда эпидермисті мйізгек абаты сыдырылып, суланып тратын лкен жала жаралар пайда болады.

Жаа туан нрестелерде зрі мен нжісі жаялыпен йкеленуінен алашы кндері сандарыны ішкі жа жне бксесіні, шабыны терісі базданады. Осыдан дамитын дерматитті жаялытан дамыан дерматит дейді. Оан артынан екіншілік жпалар осылады.

Эксудатты диатезбен, аллергиялы дерматозбен, диспепсиямен ауыратын жас балаларда баздану жиі байалады.

Баздану артынан жпалармен (жиі стрептококктармен, кейде кандида трлес майда саыраулатармен) ушыады. Кейін жпаланан баздану микробты экземаа ауысуы ммкін.

Емшек шыны жарылуы йел босананнан кейін алашы кндері жне айлар ішінде байалады. Ол ртрлі себептерден дамиды. Соларды ішінде емшек шы терісіні нзіктігі, бала емізу кезінде емшек шын дрыс ктпеу т.б.

жадайлар маызды. Емшек шыны жарылуы жпалармен ушыуынан оны ісінуі, ызаруы, жараларды пайда болуы байалады. Жарылу тере абаттара жетуінен емшек шыны анауы болады.

Жарылуа жпалар осылуы артынан мастит дамуына келеді.

Сулелік дерматиттер ультраклгін, иондаыш сулелерді серлерінен дамиды. Оларды пайда болуы бл сулелерді сер ету затыынан, олара теріні даралы сезімталдыынан байланысты болады.

Кн сулесіне кюден 2-4 сааттан со тері жайылып ызарады жне ісінеді, адам кйген теріні ызуы мен тырысуын сезінеді. Ауыр жадайларда абынан теріде, ішінде сірнелі немесе ан араласан сірнелі жалыа толан, клдіреуіктер пайда болады.

Артынан олар жарылып, ауыратын жала жаралара айналады. Осындай жадай ультраклгін сулелер шашырататын ндірістік жадайларда да болады.

Рентген, альфа-, бета-, гамма- жне нейтрон сулелерінен радиациялы дерматит дамиды. Балаларды терісі ересек адамдара араанда, йелдерді терісі еркектерге араанда сезімтал келеді. Бл сулелерді серінен мойынны, олтыты жне шапты терісі, кеуде мен бетті терісіне араанда, тезірек блінеді.

Иондаыш сулені арыны тым арты боланда дерматит тез пайда болады жне заа созылады. Бл сулелерді серінен шаш тседі, тырнаты бліністері байалады.

Теріні бліністері ызарумен (эритемамен), лкен тере клдіреуіктерді пайда болуымен, жпаларды осылуынан ірідеуімен жне некроз дамуымен крінеді (-сурет).

Электр уатынан дамитын дерматит екі жадайда пайда болуы ммкін. Біріншісі денені электр ткізгішімен тікелей тйісуінен, екіншісі электр доасыны жалыны сер етуден. Соы жадайда те ысты температураны серінен ауыр кйік дамиды.

Бірінші жадайда тйісетін электр жараатынан электр дрмені денеге кіріп шыатын жерлерінде теріде электр табалары пайда болады. Олар аср немесе асары тсті тыыз абыршатар трлерінде крінеді.

Электр табасыны сырты пішіні электр ткізгішіні пішініне сйкес келеді. Бл табаларда ауыру сезімі жне оларды айналасында ызару байалмайды. абыршытарды айналасында кейде эпидермисті теріден ажырауы болады. Электр шындарыны серінен шектелген кйік ошатары пайда болады.

Найзаай тсуінен денеде, тері тамырларыны салдануынан, ааш бтатарына саан ызыл жолатар пайда болады. Электр уатыны кернеуі 1000 вольттан асанда III-IV дрежедегі ауыр кйіктер дамиды.

Электр жараатына тн былыс болып, теріге ысты температураны серінен газды кйге ауысан металдарды теріге еніп кетуі есептеледі. Электр уатынан дамыан дерматит кезінде ан тамырларыны кееюі болмайды, теріні сырты абаттарында олар ан атпаларымен бітеледі.

Бл кезде электр аымы те сала теріні жйкелері ауыр згерістерге шырайды. Жйке талшытары біртекті зата айналып, ыдырайды жне толыынан жоалып кетеді.

Ысты немесе суы температуралардан дамитын дерматиттер кйік жне сік кездерінде байалады. Бл ыпалдарды серінен абыну дамуынан оны медиаторлары (гистамин, серотонин, брадикинин, простагландиндер т.б.) ан тамырларын кеітеді, оларды абыраларыны ткізгіштігі ктеріледі. Содан кйік жне сік теріні ызаруымен, клдіреуіктерді пайда болуымен жне некроз дамуымен сипатталады.

Химиялы дерматиттер ртрлі химиялы заттарды теріге тікелей серлерінен дамиды.

Бндай химиялы заттар киім тігуге арналан жасампазды жолмен алынан талшытарда, семдік бйымдарда, кір жуатын нтатарда, бояуларда, дрілерде жне ндірістік жадайларда кездеседі.

Соыс кездерінде олдануа ауіп тнетін теріні талаурататын улы заттар (иприт, люизит т.б.) теріде жайылан эритема, майда клдіреуіктер жне ойы жаралы-некроздар пайда болуымен крінетін абынулар дамытады.

Ксіби дерматиттер арапайым жне аллергиялы трлерде болады. арапайым дерматиттер бейорганикалы жне органикалы ышылдарды, сілтілерді, органикалы еріткіштерді (ацетон, бензин,, керосин, хлороформ, толуол, ксилол т.б.) тікелей теріге сер етулерінен дамиды. ышылдар мен сілтілерді серлерінен абыршытанумен крінетін коагуляциялы некроз байалады.

Бл абыршытар сыдырыланда орнында ойы жара пайда болады. Артынан ол тыртытанып бітеді. Еріткіштерді за сер етуінен тері райды, тлейді жне жарылады. Кейде блар организмні сенсибилизациясын туындатады. Кшті аллерген болып скипидар есептеледі. Аллергиялы дерматит рамында VI-валентті хром бар цементпен жмыс жасаанда пайда болады. Ол тез арада экземаа ауысады.

Никельді оспалары теріні сезімталдыын ктереді. Содан аллергиялы жанасулы дерматит дамиды.

Дрі-дрмектерді теріге жаудан науас адамдарда, медицина ызметкерлерінде, дрі-дрмек ндірістерінде істейтін жмысшыларда жанасулы дерматиттер байалады. Олар аллергиялы серпілістерді сезімтал Т-лимфоциттер мен макрофагтарды атысуымен тетін IV-тріні патогенездік жолымен дамиды.

Кейде антибиотиктерден дамыан аллергиялы дерматит ауыр трде, атты ышынумен, есекжем, анафилаксиялы сілейме дамуымен абат-тасады. Новокаин, сынап осындылары, хинин, сульфаниламидтер, антибиотиктер т.с.с. дрілерді серінен дерматиттер жиі дамиды. Теріге бірнеше мрте йод тндырмасын жаудан кйік пайда болып, арапайым дерматит дамуы байалады.

семдік бйымдарды (шаш, кірпік, тырна бояулары, ерінге жаатын помада, иіс суды кейбір трлері т.б.

), кір жуатын нтатарды пайдалананда, сімдіктерді жндіктердені жне зиянды майда саыраулатардан орайтын хлорорганикалы заттарды (дихлорди-фенилтрихлорэтан, гексахлоран, симазин т.б.) олдананда теріні аллергиялы абынулары пайда болуы ммкін.

Бл кездерде де теріде эритема, ісіну, эксудация дамуы байалады. Хлорорганикалы заттарды бірнеше айталап олданудан дерматит экземаа ауысады.

сімдіктерден дерматит дамуы теріге сімдікті химиялы ыпалы физикалы (кн сулесі, йкеліс сияты) ыпалдармен осарласып сер етуінен болады. алаай т.б. сімдіктерді химиялы заттары теріні тікелей кйдіреді. Баса сімдіктерді химиялы заттары сезімталдыы жоары теріде абыну туындатады. Кейбір сімдіктер теріні кн сулесіне сезімталдыын ктеріп (фотосенсибилизаторлар болып), фотофитодер-матиттер дамытады.

Бл дерматиттерді кріністері біріне-бірі сас болып келеді. Тері ызарып, атты ышыйтын жне ыздыратын ышыма бртпелер пайда болады. айта-айта асуды нтижесінде олара екіншілік жпалар осылады.

Предыдущая12345678Следующая

Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 9918; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ЁЩЕ:

Источник: https://helpiks.org/3-35462.html

Өңір жаңалықтары

Дерматит деген не

Нодулярлы дерматит

Жұқпалы түйінді дерматит (нодулярлы дерматит) – тұрақты қызбамен, лимфа жүйесінің зақымдалуымен, теріасты клетчаткасы мен ішкі ағзалардың ісінуімен, теріде түйіндердің (ісік) пайда болуымен, көздің, тыныс алу және асқорыту мүшелерінің кілегейлі қабықтарының зақымдалуымен сипатталатын трансшекаралы аса қауіпті жұқпалы ауру. Бұл ауруға ІҚМ (BosTaurus, Bosindicus), азиялық енеке (Bosbubalis), еске ала кететін жайт, сүтті бағыттағы жануарлар етті бағыттағы жануарларға қарағанда ауруға сезімтал келеді. Инфекция көзі – ауру, аурырып жазылған және жасырын ауырып шыққан жануарлар. Вирустың негізгі тасымалдаушы жолы – әр түрлі буын аяқталырмен (кене, сары маса, маса т.б.) және қансорғыштармен механикалық тасымалданады. Вирус ауру жануардан тікелей және тікелей емес жанасу арқылы берілуі мүмкін.

Ауру қоздырғышы. Neethling тобына, Capripoxvirus тұқымдастығына, Poxviridae туыстығына жататын ДНҚ- лы қабықшалы вирус. Neethling вирусы нодулярлы дерматиттің түпнұсқалы қоздырушысы болып табылады. Вирустың тұрақтылығы аса жоғары.

Neethling вирусы үш мәртелі қатыру мен ерітуге тұрақты. Тері зақымдарында вирус 33 күн, тері түйіндерінде 18 күнге дейін сақталады. Ауру жануарлар терісін жарық өтпейтін жерлерде сақтағанда, вирус өз белсенділігін айлар бойы сақтай алады.

+37С 5 күн бойы жылыту, рН 6,6-8,6 сұйықтықтар оның вируленттілігін төмендетпейді. +55°С вирус тек 2 сағаттан кейін әсерсізденеді, ал 65°С 30 минут ішінде. НД вирусы сүтте, шәуетте, сілекейде, көз және танау ағындыларында 11-22 күн ішінде сақталады.

Төмен температура вирусты консервілейді; +4°С 6 айға дейін сақталады.

Аурудың клиникалық белгілері мен патогенезі. НД таралуы эпизоотикалық сипатта өтеді және көптеген факторларға байланысты, сонымен қатар: жануардың орын ауыстыруы, иммундық статуыс, климаттық факторлар.

МЭБ деректеріне сәйкес түйінді дерматит жасырын кезеңі 28 күн. Әр түрлі зерттеушілер деректері бойынша НД жасырын кезеңі 3-30 күн, жиі 7-10 күн аралықтар ауытқиды.

Алғашқыда вирус енген жерінде көбейеді, кейн қанға, ары қарай сезімтал жасушаларға енеді.

Ауру жануарларда белгіленген: ұзақ қызба, депрессия, тәбеті төмендеген, тыныстану жиілеген, тахикардия, ауыз және танау қуыстарында гиперемия. Көзден сулы ағындылар, шырыштыға айналып, кепкеннен кейін қабыршақ түзейді. Қабақта эрозия және ойық жаралар пайда болады.

конъюнктивит тіркелген, қасаң қабық лайланып соқырлыққа әкеліп соғады. Кенет НД кезінде түйіндер мойын, дене, аяқтар, іш, шап пен шат, ұма, тұмсық, желін және көз айналасы терісінде табылады. Дененің жеке аймақтарында түйіндердің қосылуы болады. зақымдалған тері ауырсынады.

Ауру жануарлар дене массасынан айырылады.

Біріншілік пайда болған кезед 50-75%-дан 100% дейін жануарлдар ауруға шалдығуы мүмкін (әсіресе жоғары өнімді европалық түрлер).

НД пайда болған жағдайда әрекет алгоритмі:

1.     Ауру және ауруға күдікті жануарларды дереу оңашаулау;

2.     ІҚМ НД ауруына күдік туған жағдайда жергілікті атқарушы органдарының жетекшісіне хабарлау және одан әрі ҚР АШМ ветеринариялық қадағалау және бақылау Комитетіне хабарлау қажет;

3.     Ауру және ауруға күдікті жануарларды оңашалау (жайылымда – оқшауланған гурт); жеке азықтандыру және суаруды ұйымдастыру, әр түрлі транспорттардың, қызметкерлердің сәйкес санитариялық өңдеусіз кіруге және шығуға тыйым салу, сонымен қатар жануар текті азықтар мен шикізатты, жемдерді және басқа жүктерді шығару; өндіруші-бұқаларды табиғи ұрықтандыру немесе шәует алуды тоқтату;

4.     Эпизоотикалық жағдайды анықтау:ауру қоздырғыштың берілу және таралу жолдарын анықтау:

5.     Эпизоотикалық мониторингті жүргізу;

6.     Эпизоотикалық тексеру актісін беру;

7.     ҚР ауыл шаруашылық министрлігінің 30 сәуір 2015 жылы № 7-1/393 заңнамасына сәйкес биологиялық материалды алып ветеринариялық зертханаға тасымалдау;

8.     Сараптама актісін беру (зерттеу протоколы);

9.     Эпизоотикалық зерттеу актісі мен сараптама актісі бойынша мемлекеттік вет-санитариялық бас инспектор ЖАО-ға карантин салу жөнінде ұсыныс береді;

10.           ЖАО карантин салу жөнінде шешім қабылдайды;

11.           ЖАО карантин салу шешімі, оның көшірмесі мемлекетік вет-санитариялық бас инспекторға жіберіледі;

12.           Ликвидациялық іс-шараларды жүргізу жөнінде шешім қабылданады;

13.           Карантин орнатылған аумақта ликвидациялық іс-шаралар жүргізіледі;

14.           Облыс, республикалық маңызды қаларлардың, астананың ЖАО аумақты аймақтарға бөлу жөнінде шешім қабылдайды;

15.            Қорытынды дезинфекция жүргізіледі;

16.           Дезинфекция сапасын бактериологиялық зерттеуін белгілеп сараптама актісін беру;

17.           Сараптама акті нәтижелері бойынша мемелекеттік вет-санитариялық бас инспектор ЖАО ға карантинді шешу жөнінде ұсыныс жасайды;

18.           ЖАО карантинді шешу жөнінде шешім қабылдайды.

ҚР АШМ ВБ және ҚК Науырзым ААИ

Тел/факс: 21-2-93;

Источник: http://naurzum.kostanay.gov.kz/kz/news/nodulyarnyy-dermatit/

ІРІ ҚАРА МАЛ НОДУЛЯРЛЫҚ ДЕРМАТИТІ

Дерматит деген не

Кеңес алу мәселелері бойынша ҚР БҒМ ҒК «Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты» РМК-ға (726-36) 7-22-28 телефоны бойынша хабарласыңыз. Электрондық мекен-жайы: ribsp@biosafety.kz

Кеңес беру мәселелері бойынша ветеринария ғылымдарының докторы, доцент Құтымбетов Леспек Бекболатұлына хабарласыңыз, тел. +7 (701)-283-38-07

Кеңес беру мәселелері бойынша ветеринария ғылымдарының кандидаты, профессор Орынбаев Мұхит Бармақұлына хабарласыңыз, тел. +7 (701)-345-51-77

Вакцинаны сатып алу мәселесі бойынша бас директордың өндірістік қызмет жөніндегі орынбасары Ершебулов Закир Джапарұлына хабарласыңыз, тел.  +7 (778)-881-46-83

Иллюстрациялық фото: ашық көздерден алынған

Ірі қара мал нодулярлық дерматиті (тері ісігі, түйіндік экзантема, жұқпалы түйіндік дерматит) ірі қара малдың қызбамен, тері асты дәнекер тінінің және ағзалардың ісінуімен, тері түйіндерінің пайда болуымен, көздің, тыныс алу және ас қорыту жолдарының шырышты қабығының зақымдануымен қоса жүретін вирустық жұқпалы ауруы. Нодулярлы дерматит кезіндегі өлім-жітім 10% – дан аспайды, алайда қаржылық шығын үлкен, ол өсім мен сауынның төмендеуімен, сондай-ақ сиыр терісін пайдаланудың мүмкін еместігімен көрінеді. Ауру жылы климаты бар жерлерде таралған. Адам нодулярлы дерматитпен ауырмайды.

Себептері

Ірі қара малдың нодулярлық дерматитін антигендік қасиеттері бойынша қой шешегінің вирусына жақын қоздырғыштар тобынан туындайды. Контагий қан сорғыш ұшатын жәндіктер, құтандар арқылы таралады, сондай-ақ сілекеймен, спермамен, сүтпен, ауру жануар терісінің қабыршықтанған бөліктерімен бөлінеді.

Иллюстрациялық фото: ашық көздерден алынған

Эпизоотологиясы

Ірі қара малдың нодулярлы дерматитімен малдың 5-100% зарарланады. ІҚМ нодулярлы дерматитіне қарсы терапиялық және дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу кезінде жануарлардың 99%-ын сақтап қалуға болады. Сауыққан күйіс қайырушы жануарларды тұрақты иммунитет пайда болады.

Алайда, нодулярлы дерматитпен ауырған шаруашылықтарда қоздырғышқа антиденелердің болуы жыл сайын диагностикалық аллерген енгізген кезде анықталуда. Жас және асыл тұқымды жануарлар ауруға бейім. Ұшатын қансорғыш буынаяқтылар көп таралған жерлерде нодулярлық дерматит жиі кездеседі.

Вирус құстар арқылы тасымалдануы мүмкін.

Иллюстрациялық фото: ашық көздерден алынған

Симптомдары

Аурудың өткір, атипикалық және симптомсыз түрлері бар.

Өткір түрі

Алдыңғы кезең 3-30 күн жалғасады. Нодулярлық дерматиттің дамуы және оның сипатты белгілері келесідей:

 • Бастапқыда сиырлардың қызуы көтеріледі — 40°C.
 • Тәбеті жоғалады.
 • Көздерінен жас ағу пайда болады.
 • Мұрыннан шырышты сұйықтық ағады.
 • Гипертермия басталғаннан кейін 48 сағаттан кейін бүкіл денесінде диаметрі 7 см-ге дейінгі, биіктігі 5 мм-ге дейінгі көптеген тығыз сопақша түйіндер қалыптасады. Кейбір жағдайларда пайда болған түйіндер қосылады.
 • Гиподермальды жасушаның ісінуі пайда болады.
 • Бірнеше сағат өтеді, жиектерінде эпидермистің қатпарлануы, ортасында — тіндердің некрозы басталады.
 • 1-3 аптадан кейін өлі тін телімдері жойылады.
 • Қуыс түйіршіктермен толтырылады. Жаңа тері таңбасыз қалады, жүнмен өседі.
 • Дерматиттің асқынған түрінде жаралар пайда болады •
 • Мастит пайда болады. Сүт қоюланада және қызғылт түске ие болады. Сауу процесі ұзақ, аурулығымен ерекшеленеді. Қызған кезде сүт тез гель тәрізді консистенцияға айналады.
 • Лимфа түйіндері ұлғаяды, пальпация кезінде анықталады.
 • Аурудың асқынған ағымы келесі белгілермен сипатталады:
 • түйіндер барлық денені жабады;
  • шырышты мембраналар іріңдеп, жараланады;
 • қабақтары эрозиямен жабылады, жаралар қасаң қабыққа шығып, сиыр көрмей қалады;
 • ауыздан қою сілекей шығады;
 • мұрнынан шыққан сілекейлі ағымдардың иісі жағымсыз болады;
 • ісінулер мен жаралар тыныс алу арналарына таралған кезде жануар тұншығып өледі.

Иллюстрациялық фото: ашық көздерден алынған

Сауыққан кезде ісіну төмендейді, түйіндер қысқарады, жүндері түседі, терісі жарылады, пұшпақтана отырып баяу жаңарады. Зақымданған жерлерінің қайта зарарлануы да мүмкін. Нодулярлық дерматит бронхопневмониямен, артриттермен, репродуктивті функциялардың бұзылуымен асқынады.

Атипикалық түрі

Кішкентай бұзауларда кездеседі. Диарея және гипертермиямен ерекшеленеді. Дерматит белгілері жоқ.

Симптомсыз түрі

Сиырлар ауырмайды, бірақ вирус таратушы болып табылады.

Балау

Нодулярлық дерматиттің себебін келесі деректер негізінде анықтайды:

 • Эпизоотологиялық жағдай
 • Клиникалық симптомдары
 • Патологоанатомиялық өзгерістер. Мәйіттерді ашу және ерекше белгілер белгіленген кезде анықталады.
 • Зертханалық зерттеулер. Гистологиялық кесінділерді зерттеледі, осы ауруға тән өзгерістерді анықталады. Биопробалар қойылады.

Биопробалар қою

Қабынған тері ісігінен патологиялық материал алынып, тін культурасында (ҚТ, ҚБ және т.б.) өсіріледі. Алынған субстанция тәжірибелік жануарларға енгізіледі.  Егер кестенің деректеріне сәйкес нәтиже алынса диагноз расталған болып саналады.

Жыл сайынғы жаппай вакцинациялау  ірі қара мал нодулярлық дерматитінің алдын алудың жалғыз жолы болып табылады.

Ттиімді препараттарды қолдану және дезинфекциялау шараларын сақтау жағдайында нодулярлық дерматит вирусын жұқтырған жануарларды емдеу әбден мүмкін. Вакцинациялау, аурудың алдын алу ретінде ұсынылады.

Вакцина жануарларды вирустан қорғауға ғана емес, оның таралуына қарсы тұруға көмектеседі. Барлық ірі қара мал басын жынысы мен жасына қарамастан, нодулярлық дерматитке қарсы вакцинациялау қажет.

Осылай болған жағдайда иммунитеттің ұзақтығы 12 айға жетеді.

Иллюстрациялық фото: ашық көздерден алынған

Алдын алу

Ірі қара малдың нодулярлық дерматитінің алдын алу үшін «Neethling-RIBSP» штаммынан ІҚМ нодулярлық дерматитіне қарсы вакцинаны қолдану ұсынылады. Вакцинаны 2 см3 дозада бір рет малдың жасына қарамастан мойынының ортаңғы үштен бір бөлігінің аумағына тері астына енгізеді.

Иллюстрациялық фото: ашық көздерден алынған

Алдын алу

Ірі қара малдың нодулярлық дерматитінің алдын алу үшін «Neethling-RIBSP» штаммынан ІҚМ нодулярлық дерматитіне қарсы вакцинаны қолдану ұсынылады. Вакцинаны 2 см3 дозада бір рет малдың жасына қарамастан мойынының ортаңғы үштен бір бөлігінің аумағына тері астына енгізеді.

Ауру бойынша сәтсіз аумақтарда вакцина жыл сайын қолданылады. Мал басын егу көктемде жүргізіледі. Егілген малдардан алынған бұзауларға 6 айлық жастан бастап вакцина енгізіледі.  Егілмеген малдардан алынған бұзауларға вакцинаны кез келген жаста енгізеді.

Вакцина бір реттік иммундаудан кейін ұзақтығы кемінде 12 ай препаратты қолданғаннан кейін 21 тәуліктен бастап ІҚМ жұ қарсы белсенді иммунитеттің пайда болуына ықпал етеді. Құрсақ сиырларды бір рет иммундайды.

Вакцина препаратты енгізген жерде жекелеген жануарларда шамалы ісіну түрінде пайда болатын жергілікті реакцияны тудыруы мүмкін. Жануарлардың бөлігінде дене қызуының жалпы жағдайы қанағаттанарлық және тәбеттің сақталуы кезінде 1-2 тәулік бойы 39,5 ºС дейін қысқа мерзімді көтерілуі мүмкін.

Егілген жануарлардың еті қандай да бір реакциялар болмаған жағдайда шектеусіз пайдаланылады. Вакцина егілген жерде реакция болған жағдайда, етті кемінде 14 тәуліктен кейін пайдалануға рұқсат етіледі. Қалған жағдайларда сойылатын жануарларды ветеринариялық тексеру және ет пен ет өнімдерін ветеринариялық-санитариялық сараптау ережелерін басшылыққа алған жөн.

Егер өңірде НҚ диагностикаланса, бұрын жүргізілген иммундауға қарамастан барлық дарақтар егілуге жатады. НД белгілері бар мал персоналдан және сау малдардан оқшауланады.

Иллюстрациялық фото: ашық көздерден алынған

Шектеу шаралары

Нодулярлық дерматит анықталған мал шаруашылығы фермасында немесе мекенде карантин жарияланып, онда келесі шектеулер қолданылады:

 • Бұрын осы ауру бойынша сау емес аумақтарда клиникалық ауру жануарларды сойып, ішкі мүшелерін, сондай-ақ терілерін утильдеу ұсынылады.
 • Сүтті 132 °C кезінде қайнатқаннан немесе стерилдеуден кейін шығаруға рұқсат етіледі.
 • Карантинді соңғы ауырған мал сауыққаннан кейін бір ай өткен соң алып тастайды, бірақ, жәндіктердің тіршілік әрекеті тоқтаған кезеңде рұқсат етілетін союға жіберілетінінен басқа малды шығаруға жыл бойы тыйым салынады.
 • Ауру бойынша сау емес мекендерден мал шаруашылығының рұқсат етілмеген өнімдерін шығару қолданыстағы заңнамаға сәйкес анықталады және тоқтатылады.

Қорытынды

ІҚМ нодулярлық дерматитімен күресудің мәні ветеринариялық-зоогигиеналық іс-шараларды, малшылар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде, сондай-ақ мал иелерінің адалдығында.

Кеңес алу мәселелері бойынша ҚР БҒМ ҒК «Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты» РМК-ға (726-36) 7-22-28 телефоны бойынша хабарласыңыз. Электрондық мекен-жайы: ribsp@biosafety.kz

Кеңес беру мәселелері бойынша ветеринария ғылымдарының докторы, доцент Құтымбетов Леспек Бекболатұлына хабарласыңыз, тел. +7 (701)-283-38-07

Кеңес беру мәселелері бойынша ветеринария ғылымдарының кандидаты, профессор Орынбаев Мұхит Бармақұлына хабарласыңыз, тел. +7 (701)-345-51-77

Вакцинаны сатып алу мәселесі бойынша бас директордың өндірістік қызмет жөніндегі орынбасары Ершебулов Закир Джапарұлына хабарласыңыз, тел.  +7 (778)-881-46-83

Источник: http://www.biosafety.kz/KK/uncategorized/%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE/

Дерматит – себептері, симптомдары, диагнозы және емі

Дерматит деген не

Дерматит тобы әртүрлі табиғат қабыну тері ауруларын біріктіреді. Ісіктердің себеnтері мен орналасуына байланысты дерматитті жіктеу.

Салауатты адам терісінің қорғау функциялары бар, бірақ агрессивті заттардың ұзақ әсер етуі немесе иммунитеттің төмендеуі кезінде терінің қорғаныш қасиеттері азаяды, нәтижесінде дерматит пайда болады.

Дерматиттер тобы атопиялық дерматитке жатады, жеңіл және аллергиялық байланыс дерматиті, актиникалық, медициналық дерматит және т. п. Кез-келген дерматитті емдеудің жалпы принциптері: дерматит туғызған факторды жою, жергілікті инфекциялық терапия және детоксикация.

Дерматит

Дерматит тобы әртүрлі табиғат қабыну тері ауруларын біріктіреді. Ісіктердің себептері мен орналасуына байланысты дерматитті жіктеу.

Салауатты адам терісінің қорғау функциялары бар, бірақ агрессивті заттардың ұзақ әсер етуі немесе иммунитеттің төмендеуі кезінде терінің қорғаныш қасиеттері азаяды, нәтижесінде дерматит пайда болады.

Байланыс дерматиті кез-келген тітіркендіргішпен байланыста болуы мүмкін: физикалық, химиялық заттар, биологиялық және механикалық. Ауыр тітіркенудің нәтижесінде қабыну тері реакциясы пайда болады, аллергиялық немесе механикалық индукцияланған қабыну.

Клиникалық көріністің дәрежесі ынталандыру түріне байланысты, терінің әсер ету уақыты және оның ерекшеліктері. Яғни, дерматит терінің жеңіл қызаруы ретінде көрінуі мүмкін, соншалықты терең ойық жаралар.

Аллергиялық бейімділікке ие адамдарда аллергиялық контактілі дерматит әдетте сезімталушы заттармен байланыс нәтижесінде пайда болады.

Антигендермен байланыста болғанда, кешіктірілген жауап дамиды, аллерген дермек клеткаларымен әрекеттеседі және антиген-антиденелер кешендерін шығарады, яғни организмнің иммундық жүйесі осы тітіркендіргішке өте сезімтал болып келеді және антигенмен қайталанатын байланыс кезінде, қабыну тері реакциясы немесе дерматит байқалады. Дерматиттің аллергиялық сипаты болған жағдайда, реакция тітіркендіргішпен байланысқаннан кейін дереу пайда болуы мүмкін, келесі кездесуде немесе 5-7 күн ішінде; иммундық реакция жылдамдығы мен көріністердің қарқындылығы адам қанындағы антиденелердің концентрациясына байланысты. Аллергиялық дерматиттің дамуы, аллергиялық аурулардың тарихының болуы тұқымқуалаушылыққа бейімделудің маңызы зор (поллиноз, бронх демікпесі).

Былғары вульгарис пен кортикостероид розазиін ұзақ уақыт бойы емдеуде әйелдерде, тері жұқа болады, оның құрылымын және майдың химиялық құрамын өзгерту, периоральды және периорбиталды дерматитке алып келеді, өйткені ауыздың айналасындағы тері және көз айналасы ең сезімтал.

Периоральды дерматиттер сілекей мен тістің жоғарылауы кезінде балаларда пайда болады. Асқорыту органдарының созылмалы аурулары — периалуальды дерматит дамуында арандату сәті, гормондық дисфункция, организмде созылмалы инфекцияның ошақтарының болуы.

Адамдарда, асқазанның қышқылдық мазмұнымен жиі байланыста болуына байланысты периоральді аймақта дерматит байқалады, арандатушылыққа байланысты.

Сондай-ақ оқыңыз  Аммиотрофия Вердинги-Хоффман

Ерте және орта жастағы балаларда аллергиялық ауырсыну және нашар тамақтану жағдайында атопиялық дерматит пайда болады. Атопиялық дерматиттің созылмалы бағыты бар, тіпті бір эпизод диагноз қойылған болса да; Қолайсыз жағдайларда ересек адамдарда атопиялық дерматит қайталануы мүмкін.

Дерматиттің көріністері

Дерматиттің симптоматикасы аурудың ауырлығына байланысты.

Мәселен, қарапайым байланыс дерматитімен, терінің сәл қызаруы бар, жергілікті температураның көтерілуі және шамалы инфильтрация, Кейбір науқастарда зардап шеккен аймақта зақымдану және күлімсіреу сезімі болуы мүмкін.

Бірақ тітіркендіргіштермен ұзақ байланыста болғанда, дерматит ойық-некротикалық зақым ретінде көрінуі мүмкін, жылау көпіршіктері, ашылғаннан кейін қайталама инфекцияның қосылуы мүмкін.

Дәрігерлік фактордың тарихы әлі күнге дейін ынталандыруға байланысты, ол педитермадан дерматиттің күрделі формаларын ерекшелендіреді. Диагностика үшін маңызды клиникалық нүкте зардап шеккен ауданның нақты шектеуі болып табылады, байланыс дерматиті тітіркендіргіш әсер ету орнында ғана пайда болады, оны аллергиялық дерматитпен бөліп алу керек.

Атопиялық дерматитпен аурудың өтуі өткір, ісік пен қызару айқын көрінеді, кашу қосылады; Атопиялық дерматиттің дамуындағы маңызды симптом — бұл тері аймағына клиникалық көріністердің таралуы, ол аллергиялық тітіркендіргішпен байланыста болмады.

Периалды дерматит кішкентай түйіндер мен пустулдар ретінде көрінеді, олар аузына айналады, щеках арналған, мұрын қабаттарында және мұрнында.

Еріннің қызыл шекарасындағы сау терінің тар жиегі маңызды диагностикалық ерекшелігі болып табылады. Мұндай дерматиттің ұзақтығы ұзақ, бірте-бірте пайда болады, қышу байқалады, пилинг, құрғақтық және терінің қатаю сезімі.

Әйелдер үшін, әсіресе жас ғасыр, косметикалық ақаулар психологиялық ыңғайсыздық сезімін арттырады.

Атопиялық дерматит эритематозды бөртпелермен сипатталады, ол экссудация үрдісіне және весикулалардың пайда болуымен сипатталады, элементтері тізе-локтің иілуінде орналасады, бөкселерде және бет жағында. Атопиялық дерматиттің қайталануы бар ересектерде бүктелген жерлерде бөртпелер де байқалады, бірақ популярлы инфильтрация дерматизма үрдісімен құрғақ теріде дамиды.

Дерматит себептері

Дерматиттің патогенезі экзогендік және эндогендік факторлардың әсеріне негізделген. Сыртқы себептер экзогендік болып табылады, жақсы эндогендік – ішкі.

Сыртқы себептер — механикалық әсерлер, үйкеліс және ұзақ сығу сияқты, жарықтарға әкеледі, штаммдар мен ісіктер. Жоғары және төмен температуралардың физикалық әсері, ультрафиолет, радиоактивті және рентген сәулелері да дерматитке себепші болады.

Химиялық заттармен байланысқа байланысты дерматиттің себебі — ауыр металл тұздары, қышқылдар, сілтілі, тұрмыстық химия, химиялық соғыс агенттері.

Кейбір өсімдіктер, саңырауқұлақтар, бактериялар мен вирустар дерматиттің жергілікті қабынуын тудырады, көбінесе бұл primroses, майлы өсімдіктер, хогвид және жасмин.

Сондай-ақ оқыңыз  Холецистохолангит

Эндогендік факторлар, терінің қорғау функциясын төмендететін гипо және авитаминоз, метаболикалық бұзылулар, эндокриндік бұзылулар, Аддисон ауруы және склеродерма сияқты.

Антибиотиктер қабылдау, сульфаниламидтер және новокаин бар препараттарды қолдану көбінесе медициналық дерматитке себеп болады. Аллергиялық дерматит тамақтанудың бұзылуынан болуы мүмкін (жабайы құлпынай, шоколад, кофені теріс пайдалану).

Аурулар, онда аутоинтоксикация байқалады, жиі дерматитпен ауырады, олар құрғақшылықпен сипатталады, десвамация және қатал прурит.

Периалды дерматит косметикалық құралдарды теріс пайдалану себебінен пайда болады, гармониялық препараттармен иррационалды локальды емдеу, кейде осындай дерматиттің себебі медициналық тіс пастасы, құрамында фтор бар. А және Е дәрумендерінің болмауы құрғақ теріге әкеледі, периалды дерматитке не себеп болуы мүмкін.

Атопиялық дерматиттің негізгі себептері — нәресте кезінде жеткіліксіз тамақтану, жеткіліксіз тамақтану жүкті, аллергиялық аурулармен анамнез және нейропсихиатриялық бұзылулардың болуы.

Ересектерде атопиялық дерматиттің пайда болуы туралы статистика растайды, Мазасыздықты-депрессиялық жағдайларды және асқазан-ішек жолдарының созылмалы ауруларымен психикалық бұзылыстары бар асеналық дене мүшелерімен, фермент белсенділігінің төмен болуына байланысты, дискинезия және дисбактериоз қаупі бар.

Дерматит диагностикасы

Әдетте тітіркендіргіш факторлармен байланысқан аурудың клиникалық көріністері мен тарихы жеткілікті, дерматит диагнозын қою.

Зертханалық зерттеулерден диагнозды растау үшін қан сынағы жүргізіледі (Еозинофилия қанда байқалады), иммуноглобулин концентрациясын анықтау және терінің аллергиялық сынақтарын жүргізу.

Аллергиялық дерматитте терінің сынақтары аллергендер немесе аллергендер тобын анықтауға көмектеседі, бұл дерматитке әкеп соғады. Дерматитпен байланысты ауруларды диагностикалау үшін гастроэнтерологтан кеңес алу қажет болуы мүмкін, терапевт, аллерголог және басқа да мамандар.

Дерматитті емдеудің негізгі принциптері

Бірінші қадам — ​​тітіркендіргіш факторлардың әсерін жою, тері зақымдануларының алдын алу үшін. Гипоаллергенді диета терінің жағдайын жақсартады, аллергия сияқты, сондықтан басқа да дерматит түрлері бар.

Қыстануды болдырмау, антигистаминдер инфильтрацияны және ісінуді азайту үшін тағайындалады, сияқты clemastine, лататинді, фекофенадин.

Сонымен қатар, соңғы ұрпақ антигистамины ұйқышылдық пен көңіл бөлінбейді, бұл дерматитпен ауыратын науқастарға қалыпты өмірді жүргізуге мүмкіндік береді.

Қажет болса, детоксикациямен емдеуді белгілеңіз – белсендірілген көмір, гидролизденген лигнин, Тиосульфат натрийді инъекцияға енгізу.

Бірақ ішілік детоксикация терапиясы бар, әсіресе егер аллергиялық дерматит болса, есірткіге сезімталдықты алдын-ала тексеру қажет.

Есірткі, кальций бар, дене сезімталдығын азайтады, бірақ бронх демікпесінің тарихы бар болса, мұндай препараттардан бас тарту керек.

Дерматиттің өзекті емі гормондардың майларын қолдану болып табылады. Дерматит ылғал болып жатса, көпіршіктері бар, сосын антисептикамен және түймедақ инфузиясымен емдеу, емен қабығының кептіру әсері бар, дымқыл кептіру таңғыштары антисептиктермен және майлармен ластанған байланыс дерматитін емдеуде жақсы нәтиже береді.

Егер дерматиттер ағзасы весикул мен пустулдардың пайда болуымен қиындаса, онда көпіршіктер ацепсия мен антисептика ережелеріне сәйкес ашылады, беті анилин бояғыштарымен өңделеді. Зардап шеккен аумақтарда йодты ерітінділерге тыйым салынады, олар тек шеттерін жара алады, инфекцияның таралуын болдырмау.

Дерматитпен қышу және ыңғайсыздық неврологиялық бұзылулар тудырғандықтан, бұл жылдам емдеуге кедергі келтіреді, онда барлық пациенттерге жеңіл седативті дәрілік препараттардың тағайындалуы көрсетіледі. Бұл аналық тұнбалары, валериан, пион. Глицин және аралас дәрілік препараттардың жақсы седативті әсері бар.

Дерматиттің негізгі себебі — асқазан безінің дисфункциясы, онда ферменттерді ауыстыру қажет. Бұл жағдайда әр тағамнан кейін панкреатин препараттарын қабылдау қажет. Дисбактериозда диеталық ферменттелген сүт өнімдерін енгізу ұсынылады, пребиотикалық терапия. Қалыпты ішек микрофлорасы қалпына келтірілсе, дерматиттің симптоматикасы әдетте жойылады.

Дерматиттің алдын алу

Тамақтану, жеке гигиена және гигиена еңбек ұйымында дерматиттың профилактикасындағы негізгі мәселелер болып табылады. Цитрус жемісі диетадан шығарылуы керек, шоколад, жаңғақтар, балық және балық тағамдары.

Кофе, какао, ыстық дәмдеуіштер мен тұздықтар, Сірке суы мен майонез да дерматитпен емдеуге ұсынылмайды. Баклажан, саңырауқұлақтар, жұмыртқа, толық сүт, жабайы құлпынай, құлпынай, қысқа печенье, ысталған ет, дерматит емдеу кезінде қуырылған және пісірілген тағамдар мәзірде болмауы керек.

Аз май сүт өнімдерін пайдалану, жасыл көкөністер мен жеңіл сорпалар дерматиттің емдік терапиясын тиімдірек етеді.

Источник: http://mundamedicina.info/awrwlar/dermatit.html

Балалардағы дерматит

Дерматит деген не

Балалардағы дерматит (атопиялық дерматит) – бұл аллергияның, инфекциялардың немесе уланулардың әсерінен туындайтын тері ауруы. Ұлдар мен қыздардың ауыру деңгейі теңдей болып табылады.

Дерматит эпидермистің қызаруымен, бөртпелердің пайда болуымен және тері жабындысының зақымдалған аймақтарындағы ыңғайсыз сезімдермен сипатталады.

Аурудың терапиясы аллергендермен қатынасты шектеуге және  иммунитетті нығайтуға негізделеді.

Аурудың классификациясы

Балалардағы дерматиттің келесі түрлері болады:

 • аллергиялық дерматит – ағзаға аллергеннің қайталап түсуімен сипатталатын ауру болып табылады;
 • жанаспалы дерматит – терінің аллергенмен жанасатын жерінде пайда болады;
 • күннің әсерінен – тері жабындыларына ұзақ уақыт ультракүлгін сәулелер әсер етуінен туындайды;
 • себореялық дерматит – бастың эпидермисінің түкті қабатында қышытатын бөртпелердің пайда болып, оның бетке, мойынға, жоғарғы бөліктерге және дененің басқа да бөліктеріне таралуымен сипатталатын ауру.

Потологияның пайда болу себептері

Балалардағы атопиялық дерматит немесе аллергиялық дерматит келесі себептерден туындайды:

 • генетикалық бейімділік;
 • ерте емшек емуден бас тарту;
 • бронхиалды демікпенің пайда болуы;
 • үй жануарларының түктеріне, өсімдік тозаңдарына, шаңға, химиялық тұрмыстық заттарға, тері күтіміне арналған өнімдерге, сондай-ақ тағам өнімдеріне аллергияның әсерінен болады;
 • инфекционды-вирустық сипаттағы аурулар;
 • кейбір медикаментозды препараттарды қабылдау;
 • АІЖ аурулары, соның ішінде асқазанның ойық жарасы, гастрит, колит және басқалары да кіреді;
 • иммунтапшылық;
 • тұрақсыз эмоцианалды жағдай;
 • жағымсыз экология;
 • екпелер;
 • табиғи емес матадан киімдер кию.

Ауру тағы да бір әртүрлілікке ие – жөргектік дерматит. Бұндай ауру келесідей себептерден дамиды:

 • ұзақ уақыт аралығында ылғалды жөргекпен жүруі;
 • жеке бас гигиена ережелерін бұзу – сирек шомылдыру, жақпамайлар мен ұнтақтарды пайдаланбау;
 • баланың табиғи емес матадан жасалған киімде ұзақ уақыт бойы жүруі;
 • саңырауқұлақ;
 • жоғарғы ылғалдықтағы жерде болуы;
 • бала терісінің зиянды химиялық қосылыстармен тікелей қатынаста болуы.

Жанаспалы дерматит – потологияның түрлерінің бірі. Аурудың туындау себептері:

 • баланың денесінің суынуы немесе ысуы;
 • күннің астында жиі болуы;
 • тұрақты рентген сәулесін алу;
 • залалсыздандыру құралдарын тұрақты пайдалану;
 • химиялық тұрмыстық заттарға немесе азық-түлікке, тері күтіміне арналған құралдарға аллергиялық реакциялар;
 • өсімдіктермен тікелей қатынас;
 • жәндіктердің шағуы.

Аурудың симптоматикасы

Балалардағы атопиялық дерматит немесе аллергиялық дерматит келесі белгілнермен көрініс табады:

 • құрғақ тері;
 • қабыршақтану;
 • қандай да бір ағзаның немесе дене мүшесінің тамырларының қанға толуы;
 • эпидермистің қызаруы;
 • дененің жоғарғы жақ аймағындағы эпидермистің жұқаруы;
 • көру мүшелерінің аймағында пигментті дақтардың пайда болуы;
 • конъюнктивит – көздің патологиясы;
 • тері жабындысының қышуы;
 • жұқа тіндердің ісінуі;
 • эпидермистегі бөртпенің әртүрлігі.

Баланың терісіндегі себореялық дерматиттің белгілері мынадай:

 • бас терісінің түкті бөлігінде  сұр түсті қабыршақ түріндегі бөртпелердің бір-бірімен қосылған, бірыңғай қабықтың пайда болуы  ;
 • бөртпелердің тез арада бетке, мойынға және дененің жоғарғы бөліктеріне ауысуы;
 • эпидермистің зақымдалған жерлеріндегі ыңғайсыздық сезімі.

Бала терісіндегі жөргектік дерматит келесі белгілермен сипатталады:

 • шап аймағындағы, жамбас аймағындағы және дененің төменгі бөліктерінің қуыстарындағы эпидермистің қызаруы немесе бөртуі;
 • ылғалды бөртпелер;
 • ішінде сұйықтығы бар құрылымдардың пайда болуы;
 • эрозия (қабыршақ) көпіршіктердің ашылуынан кейінгі;
 • тері жабындысының зақымдалған аймақтарындағы ыңғайсыздық сезімі – көбінесе қышу мен күйдіру сезімін туындатады;
 • бала ерке болып, жиі жылайды.

Балалардағы жанасулық дерматит мынадай белгілерге ие:

 • терінің аллергенмен жанасатын жерінде қызарулар мен бөртпелердің пайда болуы;
 • тері жабындысының мәселелі аймақтарындағы ыңғайсыздық;
 • терінің зақымдалған аймағына жанасқандағы қатты ауыру сезімі;
 • ашқаннан кейін тері жабынында қабыршақтар қалыптасатын күлдіреуіктердің пайда болуы.

Атопиялық дерматит әдетте қыста пайда болады, ал аллергиялық дерматит және аурудың басқа да түрлері көктем-жаз кезеңдерінде белгілі болады.

Баладағы дерматитттің диагностикасы

Егер дерматиттің кез-келген түріне күдік туса, маманға қаралу ұсынылады. Бұл мәселемен педиатр, дерматолог, инфекционист және аллерголог-иммунолог айналысады. Ауруды диагностикалаудан бұрын дәрігер науқасты қарап тексеріп, сұрастыру керек, сондай-ақ сәйкес анализдерді тағайындауы қажет. Маман тек осыларға негіздеп қана қорытынды жасайды.

Дерматит диагностикасының кезеңдері. Кесте 1

 Диагностика кезеңдері

Зерттеу түрлері

Қарап тексеруге анамнез жинау

 • баланың ауру тарихын қарау;
 • ата-анасынан анемнез жинау (анасында немесе әкесінде аллергияның болуын сұрау);
 • науқасты қарау.

Зертханалық зерттеулер

 • эпидермистегі құрылымнан сұйық бактериалды себінді;
 • жалпы және биохимиялық қан анализы;
 • зақымданған тері жабындысынан қырынды алу;
 • ағзадағы гельминттерге анықтауға нәжіс талдауы.

 Аспаптық зерттеу

 • ішті ультрадыбыстық зерттеу;
 • эпидермистің зақымдалған аймақтарынан биопсия алу.

Дәрігер барлық зерттеу нәтижелеріне қарай негіздеп, дерматиттің бар немесе жоқтығына қорытынды береді.

Балалардағы дерматитті емдеу

Балалардың терісіндегі дерматитті қалай емдеу керектігін дәрігер айтады. Терапия аурудың диагностикасынан кейін тағайындалады.

Аллергиялық дерматитті емдеу үшін, аллергендермен қатынасты жою қажет. Тек сол ғана терапиялық шаралардың тиімділігіне кепіл бола алады.

Балалардағы дерматитті емдеуді дәрігер тағайындайды. Бұл аурудың терапиясы үшін көптеген құралдар бар, дегенмен барлық медикаментозды препараттар тек белгілерін жоюға ғана көмектеседі, бірақ аурудың өзіне әсер етпейді.

Егер балада атопиялық дерматит туындаса, антигистаминдік препараттармен ем жүргізіледі. Әдетте Супрастин немесе Лоратадин тағайындайды.

Олар аурудың сырт көрінісін жояды – жұмсақ тіндердің ісінуін басады, қышуды және бөрткенін жойып отырады.

Егер балада жанасулық немесе жөргектік дерматит пайда болса , онда мамандар жергілікті қолдануға арналған өнімдерді тағайындайды. Оларға гормондар немесе антигистаминдік дәрілер негізіндегі жақпамайлар мен гельдер кіреді.

Бірақ бұл Доромаринге қатысты емес. Бұл балалардағы дерматитті емдеу үшін тағайындалатын табиғи емдік-профилактикалық өнім болып табылады. Ол иммунды жүйенің жағдайын жақсартады және ағзаға толықтай жағымды әсер етеді. DoroMarine-нің емдік қасиеті оның теңдесіз құрамымен байланысты. Кешен келесі пайдалы заттардан тұрады:

 • қиыршығыстық Ангустат ламинариясы – құрамында 40-тан астам пайдалы құрылымдар болады, оның ішіне әртүрлі дәрумендер мен минералдар кіреді;
 • теңіз кальцийі – сүйектердің және бұлшық еттердің құрылымын жақсартады, сондай-ақ тіс эмаліне жағымды әсер етеді;
 • трепанг сығындысы – барлық қасиеттерімен балық майына ұқсас болып келеді және құрамында әртүрлі дәрумендер мен минералдар болады;
 • жеміс шырыны– дәрумендердің дәмін жақсартады және кешеннің тиімділігін арттырады.

Егер балада атопиялық дерматит дамыған болса, дәл осы DoroMarine-мен емдеу тағайындалады. Дәрумендер иммунитет жағдайын нығайтады. Осының арқасында ол аллергендердің әсеріне қарсы тұра алады, сондықтан бөртпе түріндегі реакциялар және ісінуі мен қышуы пайда болмайды.

Кешеннің артықшылықтары:

 • құрамы тек табиғи заттардан тұрады, бұл кешенді қабылдау денсаулық үшін толығымен қауіпсіз болып табылады ;
 • аллергиялық реакция шақырмайды;
 • жағымды дәмге ие және осы себептен де оны  қабылдаған кезде балада  наразылық болмайды;
 • баланың физикалық және ақыл есінің дұрыс дамуына әсер ететін барлық қажетті пайдалы заттармен ағзаны қамтамасыз етеді.

Доромаринді балалардағы дерматитті емдеу үшін ғана тағайындамайды, сондай-ақ келесі жағдайларда да:

 • егер бала, әртүрлі инфекцияларды тасымалдауы мүмкін басқа балалармен тұрақты араласатын болса;
 • егер бала қандай да бір жұмысқа деген зейінін жинақтай алмаса;
 • дәрумендердің және басқа да пайдалы заттардың жеткіліксіздігі кезінде;
 • егер бала уақытының көп бөлігін гаджетке немесе теледидарға жұмсаса;
 • бала немесе жасөспірім қажеттіден артық физикалық жүктеме түсіретін көп мөлшердегі үйірмелер мен секцияларға баратын болса.

Доромарин – ағзаға зиянын тигізбейтін дәрумендік кешен. Осы себептен де, егер дерматит туындаса оны дәрігердің нұсқауынсыз-ақ емді жүргізуге болады.

Бұл кешен тек симптоматикасын ғана жойып қоймайды, сонымен бірге аурудың өзінен де арылтады.

Доромарин келесі қасиеттерге ие:

 • иммундық жүйенің қызметін жақсартады, соның арқасында балалардағы атопиялық дерматит толықтай жазылады;
 • зат алмасуға жағымды әсер етеді;
 • көруді жақсартады;
 • ақыл-естің дамуына жағымды әсер етеді, есте сақтау қабілетін және зейінді жинақтауды жақсартады;
 • асқазанның және ішектің қызметін қалыпқа келтіреді;
 • ағзадағы жасушалардың қайта қалпына келу процессін жылдамдатады;
 • ағзаны шлактар мен токсиндерден босатады;
 • улануды шақыратын ауыр металлдардың қызметін бейтараптайды;
 • шектен тыс физикалық жүктеме кезінде жиі туындайтын ұстамалар мен ұюшылықтан арылтып, бұлшық еттерге жағымды әсер етеді;
 • жүрек-қан тамыр жүйесінің қызметін жақсартады.

Доромарин дәрумендер кешенін 3 айдан 16 жасқа дейінгі балаларға қабылдауға болады. Бала терісінің дерматитін қалай емдеу керектігі туралы сұрақ туындаса, бұл мәселеден толығымен арылтатын осы кешенге назар аударуды ата-аналарға ұсынады.

Ауру туындағандағы профилактика

Егер балада атопиялық дерматит пайда болса, ауруды емдеу ұзақ уақытқа созылады. Аурудың пайда болуының алдын алған жеңілірек болып табылады. Бұны жасауға келесі профилактикалық шаралар көмектеседі:

 • ағзадағы қорғаныс күшін арттыру үшін Доромарин дәрумендер кешенін қабылдау;
 • баланың тері күтімінің дұрыстығын қадағалау;
 • бала денсінің суықтауы мен ысынуын болдырмау;
 • эпидермисті тұрақты ылғалдандырып тұру;
 • мүмкін болатын аллергендермен қатынаста болмау;
 • уақытылы диагностика мен инфекциондық сипаттағы патологиялардың терапиясы мақсатында баланы дәрігерге қарату;
 • тек табиғи матадан жасалған киімдерді қолдану;
 • ылғалдана салысымен бірден жергекті ауыстырып тұру керек;
 • баланың эпидермисіне күтім жасау үшін тек сапалы құралдарды қолдану.

Егер дерматит туындаса, емді дәрігер тағайындайды. Аурудан толықтай арылу үшін Доромаринді қолдануды ұсынады.

Дәрумендік кешен ағзаның қорғаныс күшін арттырады және ол үшін жаңа болып табылатын өмір шарттарына баланың иммунитетін қалыптастырады. Доромаринді балаларға үш айдан бастап қабылдау ұсынылады.

Дәрумендерді жасөспірімдер мен ересектерге де, сондай-ақ бала көтерген әйелдерге де қабылдауға болады. 

Источник: https://doromarine.kz/kz/korsetilim/balalarda-y-dermatit.html

ДерматитаНет
Добавить комментарий